พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ            

              1.จัดการศึกษาให้นักเรียน  มีคุณธรรม  มีคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   ธำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

             2. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียน  ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพื่อการนำมาใช้ปฏิบัติตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  เพิ่มระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  เพิ่มระดับคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

             4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชน  สังคม

เป้าประสงค์

             1.นักเรียนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีมีคุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   ธำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

             2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

             3.สถานศึกษามีระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  เพิ่มระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  เพิ่มระดับคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

             4.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา