วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบ้านหน้าทอง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ  ความรู้  คู่คุณธรรม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยสู่พลเมืองไทยและพลโลก

ปรัชญา